Velkommen til hjemmesiden vår

Årsmøte

Landslagets årsmøte er satt til 3. februar 2018. Sett av datoen! Pga overnatting og bespisning ber vi om påmelding på epost til post.lirypa@gmail.com innen 10. januar. Innkalling kommer til medlemmer av laget. Innkomne saker må være styret i hende 3 uker før årsmøtet.

Ny styresammensetning i Landslaget for gammalnorsk spælsau

Etter en grundig vurdering har lagets leder Thora Oppegård Pedersen besluttet å måtte fratre som leder. Bakgrunnen for dette er at hun må gjøre noen personlige prioriteringer hva gjelder tid og engasjement. Thora ble valgt til leder på årsmøtet i februar i år, og har før dette sittet som styremedlem. Thora har gjort en solid innsats for laget, og vi takker for at hun har stilt opp. I den nye styresammensetningen blir nå Thora å finne på 2. varaplass slik at vi fortsatt kan trekke veksler på henne.

Siden årsmøtet har også styremedlem Even Sjurrud og vara Monja Østli valgt å trekke seg. Med den nye sammensetningen av styret har nå Jon Stumberg rykket opp fra vara til fast styreplass, og Anne Lise L. Sandnes til 1. vara.

Etter fordeling av arbeidsoppgaver i styret, og behovet for en ny leder, har styremedlem Solfrid Marie Lien sagt seg villig til å være konstituert leder fram til neste årsmøte. Solfrid har både organisasjonserfaring og erfaring med rasen vår fra før, og vi ser fram til jobben Solfrid vil gjøre for laget. Fra før er Solfrid fylkeskontakt for Oppland, noe hun vil fortsette å være.

Risbitkåring høsten 2017

Risbitkåringen 15/10 måtte desverre avlyses i siste liten når dommerne på kort varsel måtte melde avbud. Avlsgruppa har jobbet for å gjennomføre kåringen førstkommende søndag 22/10, men dette har desverre vist seg å bli vanskelig. Beklageligvis utgår derfor risbitkåring for 2017.

 

Det vil være de samme vurderingspunktene som på værlamkåring, men også hvordan de har avlet i forhold til andre værer i besetningen (hvis man har flere).

Vi ønsker at flest mulig stiller opp, uansett om væren ikke har blitt så fin. Dette er ikke en skjønnhetskonkurranse! Vår målsetting er å lære ved å samle data over flere år. Til det trenger vi så mange som mulig.

NB! VÆREN MÅ IKKE VÆRE KLIPT!

Dommere vil være Terje Bakken, kåringsdommer og Camilla Thomle Frøshaug, kåringsdommer og rasegodkjenner.

Nå må vi stille opp og vise hva vi har 😊

 

Sted: Nannestad hestesportsenter, Maura

Tid: Søndag 15.oktober kl 12.00

 

Påmeldingsfrist for de som vil stille dyr: Innen 9.oktober til Anne Lise ysandnes@online.no

Arrangementet er åpent for alle, men pga reglene for flytting og samling av småfè kan bare dyr fra Akerhus stilles. Men kom gjerne uten dyr, enten du bor i Akershus eller andre steder i landet. Dette blir både lærerikt og sosialt!

 

Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite i.

Vi har tilgang til klubbhuset som er godt og varmt.

 

Velkommen til to og firbente 😊

 

Rasegodkjenning

 

Vi opplever stor interesse for rasegodkjenning, noe vi er glade for. Interessen topper seg gjerne nå rundt kåring ettersom det ble innført krav om rasegodkjente dyr før kåring i fjor. Vi vil derfor prøve - en gang til - å forklare hvordan dette "funker".

Dyra må bedømmes med full ullfell. Ofte vil man ha lam vurdert samtidig, noe som gjør tidsrommet for når bedømminga kan finne sted ganske begrensa. Vi har akkurat kurset flere nye dommere, men allikevel er de...t et begrenset antall personer som utfører disse bedømningene. Det skal gjøres på en ordentlig måte, og det må være et system rundt ordningen. Dette gjøres på frivillig basis, i all hovedsak på fritiden, med en sparsom godtgjøring fra Landslaget til de som utfører jobben. Noe annet ville ført til at prisen for besøk og bedømming ville vært betydelig høyere.

Vi har prøvd å kommunisere at påmelding til rasegodkjenning gjøres på våren, og at det så settes opp en plan for hvordan man kan få besøkt flest mulig ila høsten. Det er lenge siden kapasiteten for inneværende år ble sprengt, og nye interesserte ble satt på venteliste. Ønsker du rasegodkjenning er det ingen ting i veien for å melde seg på nå. Send en epost til grete@kvennin.no med navn, sted og antall dyr, så blir du satt på liste. Men du kan ikke forvente besøk i år.

Vi opplever at en del ønsker besøk flere år. Det er ikke noe i veien for det, men prøv å planlegge godt slik at alle dyr kan bedømmes på et besøk. Noen har ikke samlet alle dyra, andre parrer med en vær som ikke har låst rasekode, eller beholder livlam etter søyer som ikke er godkjente, og det blir behov for godkjenning også året etter. Ved å tenke nøye gjennom før besøk vil man kunne spare kostnaden med nytt besøk og Landslaget frigjør kapasitet til andre som trenger besøk. Tenk også på hvilke dyr du vil bedømme. Har du 20 lam du vet du skal slakte har det ingen ting for seg å bruke tid på å bedømme dem. Konsentrer deg om voksne dyr og lam du har peket deg ut som potensielle avlsdyr.

Helgen 2-3. september 2017 ble det arrangert Rasegodkjenningskurs for høsten 2017

Denne gang ble kurset holdt i Ringsaker i Hedmark, og hadde 15 deltakere.

Instruktører og ansvarlige var Anne Lise L Sandnes og Grete Ruden.

Kurset hadde en teoridel og en praksisdel. I teori ble det gjennomgått rasens historie, rasestandarden, etikk og oppførsel, nettvett, smittevern, og alt praktisk rundt ett rasegodkjenningsbesøk. Den praktiske delen ble gjennomført i fjøset der det sto en besetning klar til å bli vurdert. Det var sauer i besetningen som var både innenfor og utenfor rasestandarden, så det ble god trening for deltakerne. Det ble en hyggelig og intensiv helg, med masse ny kunnskap!

Vi har nå mange nye rasegodkjennere som er utrolig ivrige og klare for høstens innsats. Ta vel i mot dem, når de kommer på besøk!

 v/Styret 05.sept.2017

 

Kåringsregler 2017

Det vil bli de samme kåringsreglene i år, som i fjor.

Den eneste endringen i år er at det ikke lenger vil stå at lammet skal: "være rasereint(minst 7/8 gammalnorsk spælsau)" Dette tar vi nå som en selvfølge, da populasjonen av Gammalnorsk spælsau nå har blitt så stor, og fordi værlam som møter på kåring uansett må være rasegodkjent.

 

styret 29.08.2017

Kjøp av livdyr

Kjøpe livdyr? Rasegodkjente? 

Vi registrerer at det er mange som har startet forberedelser med å kjøpe livdyr til høsten, enten en ny vær eller å starte opp med ny besetning.

Det er gledelig at de aller fleste som tar kontakt med Landslaget, spør etter rasegodkjente dyr! I den forbindelse ønsker vi å komme med noen råd og tips. Også fordi vi til stadighet får henvendelser om at dyr som er solgt som rasegodkjente, viser seg ikke å være det. Når det ikke blir oppdaget før etter lamming, skaper det ganske så mye merarbeid både for eier og oss.

Hvordan sjekke at et individ er rasegodkjent: NB! Det er ikke noe som heter rasegodkjent besetning, hvert dyr blir gitt låst rasekode i Sauekontrollen så i en og samme besetning kan det fint være begge deler.

  • I Sauekontrollen hos seg selv: I fanen besetning – velg kolonner – velg basis – velg rasegodkjent, hak av – lagre - legger seg i valgte kolonner som igjen vises i fanen besetning. Her vil det stå ja eller nei.

På individkortet vil det stå rasegodkjent ja/nei. I stamtavlen under rase står det: gammalnorsk spælsau (R) hvis den er rasegodkjent. Dette kan du be selger om.

Så er det selve standarden på dyret. At en sau er rasegodkjent er ikke ensbetydende med at det er et bra avlsdyr. En rasegodkjent søye og vær kan selvfølgelig få både bra og dårlige lam. Det er først og fremst selger sitt ansvar å sørge for at dyr som omsettes som livdyr er godt innenfor rasestandarden og at de har bra størrelse og er i god utvikling. En god regel å følge som selger, er å ikke selge et livdyr du ikke ville satset på selv. Rasen vår har mange gode egenskaper som lette lamminger, flokkinnstinkt og gode morsegenskaper i hevd. Dette i tillegg til god melkeevne er egenskaper som er viktige å vektlegge i avlen og kan etterspørres ved livdyrkjøp. Kjøper bør gjøre seg kjent med sauehold og rasen på forhånd.

Det samme gjelder helsestatus, dyr som forlater en gård skal være friske. Obs snyltebehandling som en av de siste tingene som gjøres før de flytter, det vil si et par dager før slik at medisinen får tid til å virke, ellers blir smitten med likevel.

Priser anbefales å følge veiledende priser på Landslagets hjemmeside.

Det er lurt å sette seg inn i lovverket fra Mattilsynet om kjøp og salg av livdyr. Ta gjerne en telefon til ditt lokale Mattilsyn og snakk med dem, det lønner seg å være føre-var.

Til slutt, hvis det er noe du/dere lurer på, ta kontakt med oss.

God sommer😊

28.juni 2017

 

Årets seminværer kan du se under "Semin"

Bildet til høyre er årets kolla seminvær, Blåmann Lien. Bildet er tatt høsten 2016

 

17.05.2017

Referat årsmøte 4.februar 2017

Årsmøte Landslaget for Gammalnorsk Spælsau Kristiansand den 4.februar 2017
 
Leder Anne Lise L. Sandnes ønsket velkommen. Deltagerne og styret presenterte seg selv.
 
Årsmøte: 

Sak 1: Valg av møteleder: Anne Lise Sandnes

Valg av referent: Thora Pedersen

Valg av to til å underskrive protokoll: Carina Schrøder og Anita Lund 

Sak 2: Godkjenne innkalling og saksliste. Godkjent! 

Sak 3: Godkjenne de stemmeberettigede: 24 frammøtte. Av disse er 18 stemmeberettigede. 

Sak 4: Behandle og godkjenne siste års regnskap: Kasserer Arnar Buseth leser gjennom de viktigste postene i regnskapet for 2016. Godkjent! Her kom det innspill på at flere bør søke om tilskudd i fylkene i hele landet.  

Sak 5: Behandle og godkjenne årsmelding for 2016: Thora Pedersen leser opp det viktigste i årsberetningen. Godkjent! Årsmelding og regnskap for fylkeslagene leses opp av representanter for de respektive fylkene. Anita Lund leser opp for Akershus. Tore Felin leser opp for Vestfold. 

Sak 6: Vedta handlingsplan for kommende år: Anne Lise leser gjennom handlingsplanen.  Sak nr 1/15: Årsmøtet ønsker å ha produsentliste med hvem som produserer hvilke produkter, tilgjengelig på lagets hjemmeside. Da blir det enklere for alle å komme i kontakt med selgere.  Sak nr 2/15: Lars Tyssebotn ønsker å få mer info om slakteresultater på dyr ved livdyrsalg. Kjøttgruppa skal jobbe mer videre med dette.  Sak nr 3/15: Avlsgruppa trenger flere medlemmer.  Sak Driftsform for Landslaget: Styret har fått stor arbeidsmengde. Dette bør reduseres. Årsmøtet gjør styret oppmerksomme på at det ifølge vedtektene, kan styret selv gjøre endringer i driften for å gjøre den mer effektiv. Styret skal heretter bruke mer ressurser fra fylkeslagene med de arbeidsoppgavene som faller naturlig for disse. 

Sak 7: Valg av nytt styre: Valgnemda legger fram sitt forslag på styresammensetning for driftsåret 2017. Lagt fram av valgnemdas leder Tore Felin. Leder: Thora Pedersen (Hedmark), valgt for 1 år og gjenvalgt for 2 år som styremedlem  Styremedlem: Arnar Buseth (Sør-Trøndelag), gjenvalgt for 2 år  Styremedlem: Rolf Øidvin (Møre og Romsdal), rykket opp fra vara, for 1 år  Styremedlem: Simon Page (Sogn og Fjordane), ikke på valg  Styremedlem: Even Sjurrud (Oppland), valgt for 2 år 

Sak 8: Valg av varamedlemmer  1.Solfrid Marie Lien (Oppland), valgt for 2 år
2.Monja Østli (Buskerud), ikke på valg  3.John Stumberg (Østfold), valgt for 2 år  4.Anne Lise L Sandnes (Akershus), valgt for 2 år Styret blir nå bestående av 4 varamedlemmer, mot tidligere 3. 

Sak 9: Valg av revisor: som tidligere. 
 
Sak 10: Valg av valgnemd:  Preben Fossaas (Vestfold), ikke på valg  Tore Felin (Vestfold), valgt for 2 år.
 
Innkomne og øvrige saker 

Kontingent: Det er et ønske om å øke andelen av medlemskontingenten som går rett til fylkeslaget til 100 kr (tidligere 50,-). Dette vil gi fylkeslagene litt romsligere økonomi. Årsmøtet godkjenner dette! 
 
Sak 11.1: Status i forhold til Norsk Genressurssenter. Anne Lise L Sandnes orienterer om at GNS ikke lenger er en bevaringsverdig sauerase i Norge, etter NIBIO sine kriterier. Det betyr noe usikker fremtid i forhold til støtteordninger økonomisk. Positivt at vi har fått så stor populasjon!  Lars Tyssebotn mener laget må jobbe for at vi skal bli Norges nasjonale sauerase. Årsmøtet er enige i det. Dette må styret jobbe med framover. 
 
Sak 11.2: Fylkeslag i Hedmark. Ingrid Lekve og Mette Stikholmen fra Hedmark ønsker å danne lokallag i Hedmark. De får årsmøtets fulle støtte på dette. Det er også ett ønske om å få til lokallag i Vest-Agder, noe Terje Pettersen skal forsøke å få til. 
 
Sak 11.3: Spællengde. Hol Gammalnorsk Spælsaulag fremmer sak om å øke maks-kravet på lengden på spælen til 16 cm på kåring og rasegodkjenning. Ingen fra Hol var tilstede. Saken ble diskutert. Flere innspill på at det vil gi for mye konsekvenser, og at det ikke vil være fornuftig å gjøre dette nå. Årsmøtet stemte over saken. Resultat: Enstemmig mot forslaget. 
 
Orientering fra avlsgruppa ved Grete Ruden. 
 
Gjennomgang av det gruppa har jobbet med. Diskusjon rundt om spælen vokser med økende alder på dyra. Lars Tyssebotn la fram forslag om å få til en slags værring, for å bruke flere værer, som igjen unngår innavlsproblematikken. 
 
 
Orientering fra risbitkåringen som ble arrangert i Akershus denne høsten ved Anne Lise.  

 
Årsmøtet ble informert om erfaringer derfra. Diskusjon rundt hvordan værene utvikler seg i tiden etter kåring. Både på størrelse, spællengde og ull. Det kom forslag om å arrangere risbitkåring samme dag som vanlig værlamkåring. Enighet om at risbitkåring bør gjentas. 
 
Orientering om Rasegodkjenning vi har utført i høst og utfordringer vi har hatt rundt dette, ved Anne Lise.  Mette Stikholmen har innspill på at det er for lite kunnskap om rasen under vanlig værlamkåring. Det kunne vært ønskelig med en rasegodkjenner tilstede på kåringene. Kim Johnsen Ruden mener rasegodkjenningsjobben krever for mye innsats, med for lite økonomisk kompensasjon. Årsmøtet er enig, men saken er vanskelig å løse her. Rolf Øidvin mener vi må gi tilbakemelding til myndighetene om hvor mye som faktisk kreves for å få denne ordningen til å fungere.  Årsmøtet gir styret mandat til å se på evt. endringer rundt rasegodkjenningen som kan bedre situasjonen. 
 
Orientering om antall solgte semindoser av GNS ved Arnar Buseth. Orientering om nye seminværer. -Blåmann Lien. Blå kolla vær fra Møre og Romsdal. -Noen flere kandidater ble vist, men her er det veldig usikkert. Gjennomgang av kriteriene for inntak til semin. Årsmøtet ønsker seg blå seminvær. 
 
Neste årsmøte: Avstemning mellom Oslo/Akershus og Røros. Oslo/Akershus vant på «kron eller mynt».
 
På grunn av forsinkelse i programmet ble det besluttet å avlyse besetningsbesøket på grunn av at det ble mørkt. Det ble heller prioritert å ha en grundig gjennomgang av hvordan man bedømmer ull. 
 
Ull. Grundig gjennomgang av ulike ullprøver. Og hvordan disse skal vurderes. Ved Anne Lise.  Anne Lise orienterer om planen om ett samarbeid med Vingtor og Norilia. Dette er helt i startfasen, og ett forsøk på å få bedre bruk av ulla vår. Vingtor spinner ull, vever pledd og klær i ull.  
 
Terje Pettersen fra Søgne holder foredrag om drifta si. De har 140 vinterfora sauer på gården hans, midt i Søgne sentrum. Dyra ble overført hit fra Akershus i 2013, og de har bygget seg opp til å bli en solid besetning. De selger mye livdyr i fylket. Utfordringen ligger i å unngå innavl, og planlegging rundt dette. De selger kjøttet selv.
 
Thora Pedersen, Kristiansand, 04.02.2017