Vedtekter Landslaget

VEDTEKTER

 

Kapittel 1.  Konstitusjon 

§1.      Lagets navn er Landslaget for gammalnorsk spælsau (org.nr 912085457).

 

§ 2.      Laget er idèelt og selveiende, og dets kapital og driftsmidler etableres gjennom medlemskontingenter og private og offentlige midler og bidrag.

 

§ 3.      Medlemmer kan de være som eier sau som er innenfor de vedtatte rasebeskrivelser og som vil arbeide for lagets formål. Andre interesserte kan tegne støttemedlemskap uten stemmerett og talerett, men med møterett til årsmøtet.

 

Kapittel 2.  Formål

§ 4.      Lagets formål er å arbeide for bevaring, bruk og utbredelse av sauerasen gammalnorsk spælsau. Rasestandarden vedtas av årsmøtet i egne bestemmelser med 2/3 flertall.

 

Kapittel 3. Årsmøtet

§ 5.      Årsmøtet er lagets øverste organ. Årsmøtet samles etter innkalling en gang i året. Stemmerett har de medlemmer som før årsmøtet settes, har betalt kontingenten for siste år. Et gardsbruk/en familie regnes som ett medlem selv om to i familien møter på årsmøtet. Inntil annet er besluttet ved vedtektsendringer, settes årsmøtet direkte av de frammøtte stemmeberettigete medlemmene, uten representasjonsvalg, også dersom det i laget er organisert lokallag og/eller fylkeslag.

 

§ 6.      Årsmøtet skal:

 • velge møteleder og referent for årsmøtet
 • velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • behandle og godkjenne siste års regnskap
 • behandle og godkjenne årsmeldingen for siste år
 • vedta handlingsplan for kommende år
 • velge nytt styre
 • velge varamedlemmer til styret
 • velge valgnemd
 • behandle den øvrige sakslisten, herunder innkomne saker:

 

 Fastsettelse av dato for årsmøtet kan gjøres på forrige årsmøte, eller slik at dato skal meddeles medlemmene senest 4 uker før årsmøtet, og skal meddeles skriftlig til medlemmene sammen med oppfordring til å fremme saker for årsmøtet.

 Årsmøtet kan treffe vedtak i saker som er meldt skriftlig til styret senest 3 uker før fastsatt årsmøtedato, og medtatt på saksliste utsendt til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

 

 Vedtektsendringer skal fattes med 2/3 flertall blant de frammøtte. Andre vedtak fattes med simpelt flertall når annet flertallskrav ikke er spesielt nevnt i vedtektene.

 

§ 7.      Det kan avholdes ekstraordinært årsmøte når styret vedtar det, og det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når ¼ av medlemmene eller minst 25 medlemmer skriftlig fremsetter krav om det overfor styret. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme frister og regler forøvrig som for ordinært årsmøte.

 

Kapittel 4. Styret 

§ 8.      Styret skal bestå av 5 medlemmer og ha 3 nummererte varamedlemmer. Bare medlemmer av laget er valgbare. Revisoren utpekes av styret, er ikke medlem av styret og behøver ikke å være medlem av laget, men har møte- og talerett på styremøtene og årsmøtet. Revisoren skriver en kommentar til regnskapet.

           

Styret bør ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler.

 

§ 9.      Styrets medlemmer velges for 2 år. Ved 1. årsmøte velges 2 medlemmer for et år og de andre for 2 år, slik at 2 henholdsvis 3 er på valg hvert av de følgende år. Styrets medlemmer kan gjenvelges uten begrensning.

 

§10.     Årsmøtet velger styrets leder blant styrets medlemmer for 1 år om gangen. Lederen kan gjenvelges så mange ganger årsmøtet ønsker det.  Styret selv fordeler de øvrige arbeidsoppgavene.            

 

§ 11.    Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet i styret teller lederens stemme dobbelt.

 

§ 12.    Styret kan delegere enkeltoppgaver til personer eller utvalg blant medlemmene, men står ansvarlig for alle vedtak som fattes av slike.

  

Kapittel 5. Drift

 §13.     Medlemmer i styret og i lagets øvrige organer skal ordinært ikke motta godtgjørelser for sitt arbeid som medlem i styret/organet. Ved særlig arbeidskrevende oppgaver kan styret vedta unntak fra denne regel. Styret avgjør selv hva som kan kalles ‘særlig arbeidskrevende oppgaver’.

 

            Dokumenterte utgifter som styrets medlemmer eller andre har og som er knyttet til oppgaver utført for laget, skal dekkes av laget i henhold til bilag.

 

§ 14.    Laget kan til enhver tid vedta løst eller fast samarbeid med andre lag og organisasjoner, og vedta medlemskap i andre lag og organisasjoner. Samarbeid og medlemskap som binder eller forplikter laget, skal vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Annet     samarbeid kan vedtas av styret med 2/3 flertall, og skal bekreftes av nærmest etterfølgende årsmøte med simpelt flertall.

 

Kapittel 6. Fylkeslag

§ 15.    Landslaget skal godkjenne opprettelse av fylkeslag/lokallag. Fylkeslagene får en startsum pr 2016 på kr 3000 og kr 50,- per betalende medlem per år utbetalt en gang i året på høsten til ordinær drift. Økonomisk støtte utover dette kan søkes Landslaget i skriftlig form. Fylkeslagene forplikter seg til å følge Landslagets formål og vedtekter.

 Ved opphør av Landslaget opphører også fylkeslag/lokallag.

 

Kapittel 7. Opphør

 § 16.    Vedtak om foreningens opphør krever ¾ flertall på årsmøtet, og krever samtidig at over halvparten av medlemmene er tilstede på møtet. Vedtak om opphør er ikke gyldig før det er gjentatt av nytt årsmøte, tidligst som ekstraordinært årsmøte avholdt 1 måned etter første vedtak om opphør, og etter skriftlig innkalling til medlemmene umiddelbart etter første vedtak om opphør.

 

Ved opphør skal lagets midler, andre verdier og eiendeler, samt alle dokumenter tilfalle Norsk genressurssenter, NIBIO.

 

 Landslaget for gammalnorsk spælsau

Vedtatt av det konstituerende årsmøtet avholdt på Geilo

27. - 28. oktober 2001

 

Revidert av årsmøtet på Oppdal 8. februar 2014

Revidert av årsmøtet på Voss 6.februar 2016

 

 

 

 

Vedtekter fylkeslag

VEDTEKTER FOR FYLKESLAG/LOKALLAG I LANDSLAGET FOR GAMMALNORSK SPÆLSAU

 

Vedtektene for Landslaget for gammalnorsk spælsau er førende og overordnet for all drift og aktivitet i fylkeslag/lokallag.

 

Kapittel 1.  Konstitusjon

 

§ 1.      Lagets navn er (eks. Akershus fylkeslag for gammelnorsk spælsau, org.nr)

            Laget er fylkeslag under Landslaget for gammalnorsk spælsau, org.nr 912085457.

 

§ 2.      Fylkeslagene er en lokal selvdrevet avdeling under Landslaget.

Driftsmidler etableres gjennom gitt startkapital og gitt andel av medlemskontingenter fastsatt av Landslaget. Landslaget forbeholder seg retten til å holde tilbake midler om fylkeslaget ikke oppfyller sine forpliktelser eller handler i strid med Landslagets vedtekter og formål.

 

§ 3.      Medlemskap i Landslaget gir automatisk medlemskap i fylkes/lokallag.

 

Kapittel 2.  Formål

 

§ 4.      Fylkeslag følger formålene til Landslaget, men skal arbeide lokalt med aktuelle saker fra hovedorganisasjonen.

            Spesielt for fylkeslagene blir lokalt medlemspleie, aktiviteter og medlemsverving.

 

Fylkeslagenes oppgave er å fremme lokal interesse for arbeidet til Landslaget for Gammalnorsk spælsau.

  

Kapittel 3. Årsmøtet

 

§ 5.      Årsmøtet samles etter innkalling en gang i året i forkant av årsmøtet til Landslaget. Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingenten for siste år. Et gardsbruk/en familie regnes som ett medlem selv om to i familien møter på årsmøtet.

 

§ 6.      Årsmøtet skal:

 • velge møteleder og referent for årsmøtet
 • velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • behandle og godkjenne siste års regnskap
 • behandle og godkjenne årsmeldingen for siste år
 • vedta handlingsplan for kommende år
 • velge nytt styre
 • velge varamedlemmer til styret
 • velge valgnemd
 • behandle den øvrige sakslisten, herunder innkomne saker.

 

            Dato skal meddeles skriftlig til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet sammen med oppfordring til å fremme saker for årsmøtet.

            Innkomne saker skal meldes skriftlig til styret senest 3 uker før fastsatt årsmøtedato, og medtatt på saksliste utsendt til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

 

            Forslag til vedtektsendringer skal fremmes som en sak til Landslagets styre og årsmøte.

 

§ 7.      Det kan avholdes ekstraordinært årsmøte når styret vedtar det, og det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når ¼ av medlemmene eller minst 4 medlemmer skriftlig fremsetter krav om det overfor styret. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme frister og regler forøvrig som for ordinært årsmøte.

 

Kapittel 4. Styret

 

§ 8.      Styret skal bestå av 4 medlemmer og 1 varamedlem samt valgkomite, i lag med liten medlemsmasse kan det være 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bare medlemmer av laget er valgbare.

           

Styret bør ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike fylkesdeler.

 

§ 9.      Styrets medlemmer velges for 2 år. Ved 1. årsmøte velges 2 medlemmer for et år            og de andre for 2 år. Styrets medlemmer kan gjenvelges uten begrensning.

 

§10.     Årsmøtet velger styrets leder blant styrets medlemmer for 1 år om gangen.                      Styret selv fordeler de øvrige arbeidsoppgavene.          

 

§ 11.    Styret er beslutningsdyktig når minst 3 (2) av medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet i styret teller lederens stemme dobbelt.

 

§ 12.    Styret kan delegere enkeltoppgaver til personer eller utvalg blant medlemmene, men      står ansvarlig for alle vedtak som fattes av slike.

  

Kapittel 5. Drift

 

§ 13.    Leder (eller stedfortreder for denne) har møteplikt på årsmøtet til Landslaget.

 

§ 14.    Styret skal gi en kort rapport om sitt arbeid til Landslaget en gang per år med frist 1.juli.

 

 

Kapittel 6.  Opphør

 

§ 13.    Fylkeslag kan nedlegges etter vedtak på årsmøte, det skal i så fall informeres om til Landslaget i god tid.

§ 14.    Landslaget forbeholder seg retten til å nedlegge et fylkeslag hvis spesielle omstendighet tilsier det.

 

§ 15.    Ved opphør av fylkeslag/lokallag skal lagets midler, andre verdier og eiendeler, samt

            alle dokumenter tilfalle Landslaget for gammalnorsk spælsau.

 

 

Landslaget for gammalnorsk spælsau

 

 

Vedtatt:

Årnes, 1.april 2016